ކޯވިޑް19ޔާ ބެހޭނ ރަށި އެންމެ ފަހިގެ މަޢުލޫމާތު

މިހާލަތި ރަށި އެޑީފޭވޭނ މުހިންމު ފިޔަވަޅޮތެއް

  • ފިހާރަތެކެން ޚިދުމަތް ދޭކަލް އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަހަ އަމަލް ކެރުން

  • ހޮޓަލް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތެއް އެފްޕީއޭ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަހަ ހުޅުވާން ޚިދުމަތް ދިނެންނެން

ފުވައްމުލައް އީއޯސީ

1618

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން
ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް
ކަރަންޓީނުވެފޭވޭ ބެއިފުޅުން ޑޮކްޓަރަހަ ދައްކަންނަ
ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ފުވައްމުލައް ފަޔާރ ސްޓޭޝަން

އާންމު ބައެއް ސުވާލްލާ ޖަވާބޮ

ރަށެން މާލެ ދަތެރެވެންނޭ ކިހިނައް؟

މާލޭން ރަށަހަ ދަތެރެ ވެންނޭ ކިހިނައް؟

ކާފިއު ގަޑިއެ ތަނަކަހަ އެންނަ ޖެހީގޭފަހޭ ހަދަންނަ ޖެހެނީ ކިހިނައް؟

ރަށެން މޮނިޓަރިން ހާލަތި އޮތް ރަށަކަހަ ދަތެރެވެންނޭ ކިހިނައް؟

ފުވައްމުލައް އީއޯސީ ހުޅުވާފޭ ހިންނައީ ކޮން ގަޑިތެކެކި؟

ރަށެން މޮނިޓަރިން ހާލަތި ނެތް ރަށަކަހަ ދަތެރެވެންނޭ ކިހިނައް؟

މޮނިޓަރިން ހާލަތި އޮތް ރަށަކުން ރަށަހަ ދަތެރެވެންނޭ ކިހިނައް؟

މޮނިޓަރިން ހާލަތި ނެތް ރަށަކުން ރަށަހަ ދަތެރެ ވެންނޭ ކިހިނައް؟

ޒަރޫރީ ބޭނުންތެކަކީ ކޮބާ؟

ކަރަންޓީނެ ތިބޭފަރާތްތެއްކާ މޮނިޓަރިންގ އަދި އައިސޮލޭޝަނަހަ ލާފޭތިބޭ ގޭބިސީތެކެން ކުނި ނައްތާލަންނަ އަމަލްކެރަންނަވޭ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

ތިމާޔާ އެހެންމީހުންގެ ރައްކަލްތެރިކަން ކަށަވަރޮ ކެރަންނަ އެންމެނަސް މާސްކު އެޑަމާ ހިނގައު!