ފުވައްމުލަކި މިވަގުތެ އެޑީފޭވޭނ ފިޔަވަޅޮތެއް
 • ރެއިގަނޑި 21:00 އެން ފަތެހެ 4:00 ހާ، އެއްގަމި އުޅަނދޮ ދުއްވުމާ، މަގޮ މައްތަހަ އަދި އާންމު ތަންތަނަހަ މީހުން ނުކުތުން މަނާކެރުން

 • ޙޮޓަލް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކާބޯއެއްތެއްތެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންން އެޗްޕީއޭ ޤައިޑްލަންތެކަހަ އަމަލް ކެރަމުން ހުޅުވާން ޚިދުމަތް ދިނެނެން

 • ސެލޫންތެއްކާ، ބޮލްކޮށާ ތަންތަން އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލަންއާ އެއްގޮތަހަ ހުޅުވާން ޚިދުމަތް ދިނުން

 • ހުއްދަ ދެރެފޭވޭ ފިހާރަތެއް އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލަނަހަ އަމަލް ކެރަމުން ހުޅުވާން ޚިދުމަތް ދިނެންނެން!

 • ޓެކްސީ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތެކެން އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަހަ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

 • ޕާޓީތެއްކާ، ޙަފްލާތެއްކާ ރަސްމިއްޔާތުތެއް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުން

 • އެއް އަވަށެން އެނެއް އަވަށަހަ ގެއުން ހުއްޓާލުން

 • ބިދޭސީން ކެރަމުންއޭ ހުށިހައި މަސައްކަތްތެއް ވަގުތީ ގޮތެން ހުއްޓާލުން (ކާއެއްތެތި ޑެލިވަރީ ކޯދޭ ބިދޭސީއުންނަ އީއޯސީއެން ހުއްދަ ނަގާގެން ޑެލިވަރީ ވެންނެން!

 • އެއްގޭން އެނެއް ގެށަ ޒިޔާރަތެކެރުން ހުއްޓާލުން

 • އެއްފަހަރާ 3 މީހުންނާށަ ގިނަމީހުން މަގޮމައްތަހަޔާ އާންމު ތަންތަނަހަ އެއްވުން ހުއްޓާލުން

 • ހުށިހައި ކުޅިވަރޮ ހަރަކާތްތެއްކާ ކަސްރަތި ހަރަކާތްތެއް ހުއްޓާލުން